Củng cố, hoàn thiện trang thông tin điện tử cấp xã
Thứ 4, Ngày 11 tháng 10 năm 2017
 Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020, trong tiêu chí TT và TT, có một tiêu chí thành phần là "xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành". Bộ tiêu chí của tỉnh đã cụ thể hóa thành các xã xây dựng NTM phải triển khai xây dựng phần mềm quản lý văn bản trong điều hành xã...

 Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020, trong tiêu chí TT và TT, có một tiêu chí thành phần là “xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành”. Bộ tiêu chí của tỉnh đã cụ thể hóa thành các xã xây dựng NTM phải triển khai xây dựng phần mềm quản lý văn bản trong điều hành xã; 90% cán bộ, công chức xã phải sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản điện tử đối với các cấp; phải xây dựng cổng, trang thông tin điện tử của xã để phục vụ chỉ đạo, điều hành và đăng thông tin hoạt động của xã trên cổng, trang thông tin điện tử.
Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hải Hậu tiếp cận nguồn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của huyện từ Thông tin điện tử huyện.
Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hải Hậu tiếp cận nguồn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của huyện từ Thông tin điện tử huyện.

Để đạt được các tiêu chí trên, hiện nay, các huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành tại các xã xây dựng NTM; trong đó ưu tiên làm điểm ở các xã, thị trấn đã xây dựng NTM từ giai đoạn 2010-2016, sau đó nhân rộng ra các xã tham gia xây dựng NTM giai đoạn sau. Để tạo động lực thúc đẩy ứng dụng CNTT ở cấp xã, các huyện cũng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc quy định của UBND tỉnh về việc trao đổi và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước. Chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36a/NQ-CP và các nghị quyết, chỉ thị, các chương trình, kế hoạch, văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh và huyện; chủ động xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT của ngành và địa phương mình. Tiếp tục đầu tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử của đơn vị bảo đảm hoạt động ổn định, bao gồm đầy đủ thông tin của các cơ quan Nhà nước theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13-6-2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước. Địa phương tiêu biểu nhất trong thực hiện nhiệm vụ này là huyện Hải Hậu. Từ đầu năm 2017 huyện đã đạt chỉ tiêu 100% số xã, thị trấn đã xây dựng và đưa trang thông tin điện tử cấp xã vào hoạt động. Tiếp đó, các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Nam Trực đã từng bước đẩy nhanh tiến độ, đưa trang thông tin điện tử của các xã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, quá trình đưa vào vận hành hoạt động các Cổng, trang thông tin điện tử, nhất là cấp xã đến nay đã bộc lộ những bất cập. Trong đó, hầu hết các trang thông tin điện tử cấp xã đều chưa đạt quy định về cập nhật đầy đủ thông tin, dịch vụ công trực tuyến và chưa áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, tên miền cũng như yêu cầu đảm bảo vận hành và duy trì hoạt động của các trang thông tin điện tử theo quy định tại Nghị định số 43.

Nhằm thực hiện các mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng các quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 3275/BTTTT-WDCNTT ngày 28-10-2011 của Bộ TT và TT về việc bảo đảm trang thông tin điện tử của các đơn vị hoạt động hiệu quả, cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định của Nhà nước, hiện nay, Sở TT và TT đang phối hợp với các huyện, xã tập trung triển khai một số nhiệm vụ: rà soát lại tên miền của các cổng, trang thông tin điện tử; bổ sung cung cấp đầy đủ các thông tin trên cổng, trang thông tin theo quy định. Xây dựng và ban hành quy chế vận hành và duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử. Tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức để đáp ứng tốt yêu cầu công tác triển khai, vận hành các hệ thống ứng dụng CNTT. Tiếp tục có cơ chế, chính sách đãi ngộ hợp lý nhằm thu hút cán bộ, công chức có chuyên môn cao về tin học làm chuyên trách công tác CNTT; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT để triển khai thực hiện, trong đó tập trung tin học hoá cải cách hành chính và thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”. Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương các huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở TT và TT để đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt, khắc phục các hạn chế, bất cập của các cổng, trang thông tin điện tử đảm bảo cung cấp, đăng tải đầy đủ các thủ tục hành chính mà đơn vị mình quản lý lên trang thông tin điện tử. Xây dựng thêm mục “Dịch vụ công trực tuyến”, thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện và nêu rõ mức độ cung cấp của dịch vụ. Các dịch vụ được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng theo quy định. Trang thông tin điện tử của đơn vị phải tích hợp thông tin và được liên kết với Trang thông tin của huyện, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm và khai thác thông tin trên mọi lĩnh vực; chủ động cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin theo quy định. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống trang thông tin điện tử cấp xã./.

Nguồn: theo baonamdinh.com.vn

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Hệ thống đánh giá hiện trạng công nghệ
Phần mềm quản lý Hồ sơ công việc
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Lộc
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Hải Hậu
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết